"Odvezte sa s nami, prídeme za Vami"

Cieľom kampane bolo uľahčiť a zatraktívniť potenciálnemu zákazníkovi prístup k informáciám
o ponuke

Poskytnuté riešenie:

Tým, že predajca príde priamo k nemu domov, prípadne do práce s bonusom vo forme odvozu jeho samotného, prípadne rodinného príslušníka na ním zvolené miesto (napr. dieťa ráno do škôlky, na tréning, manželku do práce atď.) úplne novým modelom automobilu v ponuke spoločnosti klienta. Čas strávený so zákazníkom v aute využije predajca na stručné predstavenie ponuky produktového radu (podľa záujmu zákazníka získaného z telefonického rozhovoru). Odvoz, ktorý je zároveň prezentačnou jazdou - môže byť v prípade záujmu zároveň testovacou jazdou, kedy si zákazník sám vyskúša riadenie vybraného vozidla. Spoločnosť Tempus Bavaria poskytla spoločnosti Dimar Slovakia zoznam predajcov, ktorí budú zapojení do kampane a zároveň poskytla k nahliadnutia a manipulácii pracovný kalendár týchto predajcov v elektronickej forme cez vzdialený prístup. Operátor nášho Call centra telefonicky overil doručenie iniciačného direct mailu a zároveň zistil, či potenciálny klient prejavil záujem o niektorú z ponúkaných alternatív odvozu a prezentácie. V prípade záujmu naplánuje a dohodne s potenciálnym zákazníkom presný čas, adresu a účel odvozu, pričom prihliada na skutočnosť, že obchodné stretnutia by mali byť realizované v dopoludňajších hodinách a zároveň berie do úvahy už dohodnuté stretnutia predajcov klientskej spoločnosti, tak aby nedochádzalo ku časovým konfliktom. Dohodnuté údaje následne zaznačí do kalendára príslušného predajcu. Prehľad dohodnutých obchodných stretnutí jednotlivých predajcov Dimar Slovakia zasielal denne, vždy v konkrétnom čase odsúhlasenom pred začiatkom kampane zástupcami spoločnosti Tempus Bavaria.

VYHODNOTENIE PROJEKTU:

Táto kampaň patrila k najkomplexnejším kampaniam našej agentúry v roku 2009. Na jej realizácii sa podielali prakticky všetky oddelenia Dimaru Slovakia – od DTB oddelenia, cez kreatívne štúdio, lettershopové a skladové centrum až po callcentrum a oddelenie clientservisu. Na základe tejto kampane sa podarilo vyprodukovať až 350 obchodných stretnutí v zaujímavej a príťažlivej forme pre konečného zákazníka.